Uitslag enquête Blijvend Thuis, deel 2: Belevingsgericht

Belevingsgerichte rapportage > woonomgeving
In het eerste gedeelte van het onderzoek van Blijvend Thuis is ingegaan de woning. In het tweede gedeelte gaan we in op de woonomgeving. We behandelen achtereenvolgens: de aanwezigheid van wenselijke voorzieningen, sociale contacten, sociale veiligheid, veiligheid, verkeersveiligheid, oordeel over de levensloopbestendigheid van de woning, redenen om zelfstandig te blijven wonen en redenen om te willen verhuizen.

1. Aanwezigheid meest wenselijke voorzieningen
In vraag 1 van het tweede gedeelte van de vragenlijst wordt ingegaan op de aanwezigheid van wenselijke voorzieningen in de woonomgeving. In de onderstaande tabel staan de resultaten weergegeven.

    Onvoldoende Redelijk Goed
1 Voorzieningen voor dagelijkse boodschappen 12 17 67
2 De pinautomaat, postbank of bank 14 16 67
3 Halte voor het openbaar vervoer 8 19 70
4 Een park of plantsoen 7 15 73
5 Apotheek 22 31 44
6 Huisarts 67 23 7
7 Gezondheidscentrum 66 23 7
8 Gemeenschapshuis / soos / wijkgebouw 23 31 43
9 Gemeentelijke dienst 62 25 9
10 Politiebureau 62 24 10
11 Brievenbus om brieven te posten 6 18 72
12 Doe-het-zelf zaak 60 25 10
13 Winkels voor kleding, cadeaus en dergelijke 52 27 16
14 Kerk of ander religieus gebouw 13 18 64
15 Bibliotheek 50 30 13
16 Verzorgingshuis of steunpunt waarvan hulp kan worden verkregen 51 32 13
17 Voorzieningen sport / recreatie 24 35 35
18 Uitgaangsmogelijkheden (theater, bioscoop, bowling) 21 27 46

Conclusies
Een aantal voorzieningen wordt als onvoldoende gekwalificeerd: huisarts, gezondheidscentrum, gemeentelijke dienst en politie, bibliotheek en verzorgingshuis/ steunpunt. Dit zijn belangrijke voorzieningen voor deze doelgroep. Om het langer zelfstandig in Helden dorp mogelijk te maken kan hierin worden gewerkt naar verbetering van de situatie. De diverse belanghebbende partijen zullen in overleg tot oplossingen moeten komen.

2 Sociale contacten
In vraag 2 is respondenten een achttal vragen voorgelegd waarin wordt ingegaan op de kwaliteit van de sociale contacten in de buurt. De respons staat in de onderstaande tabel weergegeven.

    Onvoldoende Redelijk Goed
1 Kunt U als U in de woonkamer zit naar buiten kijken? 0 3 93
2 Heeft U contact met buurtbewoners? 3 24 70
3 Is er iemand die voor U kleine klusjes in - en om de woning kan opknappen? 12 19 62
4 Zijn er mensen in Uw omgeving die snel zullen merken als U
bijvoorbeeld ten val bent gekomen of onwel bent geworden
in Uw woning?
26 30 37
5 Is er iemand die voor U de boodschappen kan doen? 11 20 62
6 Is er iemand die voor U kan zorgen als U ziek bent? 17 22 54
7 Heeft U iemand met wie U gezellig een kopje koffie kunt drinken? 3 18 75
8 Gaat U gemiddeld een of meerdere keren per week nog ergens naar toe? 5 12 78

Conclusies
Het vertrouwen hebben in de omgeving op hulp als men gevallen is of onwel is geworden kan worden verbeterd. Vooral in een redelijk kleine kern als Helden dorp mag worden verwacht dat deze onderlinge banden sterker zijn. Met de welzijnsorganisatie, ouderenbonden of andere organisaties kan dit thema extra onder de aandacht worden gebracht.

3. Sociale veiligheid
In vraag 3 is respondenten een achttal vragen voorgelegd waarin wordt ingegaan op de kwaliteit van de sociale veiligheid in de buurt. De respons staat in de onderstaande tabel weegegeven.

    Onvoldoende Redelijk Goed
1 Voelt U zich veilig als U overdag in Uw buurt op straat loopt? 1 9 86
2 Voelt U zich veilig als U 's avonds in Uw buurt op straat loopt? 10 31 55
3 Zijn de straten in de buurt voldoende verlicht? 5 17 74
4 Voelt U zich veliig als U 's avonds alleen thuis bent? 3 25 66
5 Vindt U dat Uw woning voldoende is beveiligd tegen inbrekers? 7 40 48
6 Kunt U van binnenuit zien wie er voor de voordeur staat? 35 24 39

Conclusie
Vraag 1: Voelt u zich veilig als u overdag in uw buurt op straat loopt? is onvoldoende beantwoord om daar conclusies aan te verbinden. Over het algemeen is men positief gestemd als wordt gevraagd naar de beveiliging tegen inbrekers. De straatverlichting zou verbeterd kunnen worden, afgaande op de huidige respons.
Tot slot is een actie op zijn plaats om het mogelijk te maken dat men kan zien wie
er voor de deur staat. Dit kan eenvoudig worden verholpen door een ‘spionnetje’ in de voordeur te plaatsen.

4. Verkeersveiligheid
In vraag 4 is op verkeersveiligheid ingegaan.

    Onvoldoende Redelijk Goed
1 Is het voetpad naar de winkels veilig te gebruiken? 6 17 73
2 Is de route naar de winkels voorzien van oversteekplaatsen? 9 14 71
3 Is de fietsroute van Uw woning naar de winkels veilig uitgevoerd? 6 25 64

Conclusie
De verkeersveiligheid wordt goed gewaardeerd.

5. Verhuisplannen
Onderstaand komen de verhuisplannen van de bewoners aan de orde (vraag 5).

    Percentage Aantal
1 Ja, ik ben / wij zijn van plan om binnen twee jaar te gaan verhuizen 5 15
2 Ja, ik ben / wij zijn van plan om in de toekomst nog te gaan verhuizen 6 20
3 Nee, ik heb / wij hebben geen verhuisplannen 86 269

Conclusie
Uit het bovenstaande blijkt dat nagenoeg iedereen in de eigen woning wenst te blijven wonen. Slechts 15 personen hebben binnen 2 jaar verhuisplannen en 2 personen geven aan buiten de gemeente te willen gaan wonen. Het is de vraag of de gemeente kan voldoen aan de behoefte aan gekwalificeerde seniorenwoningen.

Advies
Eenvoudiger is het om bestaande woning op te plussen, waardoor de vraag naar nieuwe of andere gekwalificeerde woningen afneemt. Partijen binnen de gemeente zouden na dit project Blijvend Thuis andere acties moeten ondernemen om bewoners ertoe aan te zetten de woning te gaan aanpassen. Voorbeelden van dergelijke acties zijn een woonmarkt, adviserende huisbezoeken, collectieve inkoop van materialen zoals beugels, drempels, et cetera.

6. Voorkeur verhuizing
Onderstaand zijn de gewenste buurt, plaats of gemeente van verhuizing weergegeven, indien iemand zou gaan verhuizen (vraag 43). Bewoners konden meerdere antwoorden aankruisen.

  Aantal
Nijmegen 1
Baarlo 1
Helden, Helden Dorp of Molenstraat 9
Panningen 5
Verzorgingshuis de Wietel 1

Conclusie
Uit het bovenstaande blijkt dat weinig respondenten hun woonomgeving wensen te verlaten.

De gewenste soort woning bij een verhuizing staat in de volgende tabel (vraag 7). Bewoners konden meerdere antwoorden aankruisen.

  Percentage Aantal
Appartement 12 38
Gelijkvloerse woning 27 84
Aanleunwoning 9 27
Maakt niet uit 5 15

Conclusie
De vraag naar appartementen is teruglopend. Uit bovenstaande kolommen blijkt dat men tegenwoordig de voorkeur geeft aan gelijkvloerse woningen of aanleunwoningen. Hiervoor bezigt men tegenwoordig de term ‘grondgebonden’ woningen.

7. Verhuisredenen
Bewoners is gevraagd wat een eventuele reden om te verhuizen is. Ook indien er geen verhuisplannen zijn, hebben bewoners een mogelijke reden voor verhuizing weergegeven (vraag 45). Bewoners konden meerdere antwoorden aankruisen. In onderstaande kolom zijn de positieve antwoorden weergegeven op de vraag.

  Percentage Aantal
Als ik naar een verzorgingshuis moet 51 157
De woning is niet gelijkvloers 16 49
Ik wil op een plek wonen waar hulp geboden word,
mocht dat in de toekomst nodig zijn
28 88
De woning is te ver van winkels en andere voorzieningen 8 25
De woning is te klein 1 3
De woning is te groot 24 74
De tuin is te groot 28 87
De woning is in slechte staat van onderhoud 1 3
De woning is inbraakgevoelig 1 4
De woning is te gehorig 4 13
Ik wil in een buurt met mensen van dezelfde leeftijd wonen 7 23
Ik wil dichter bij kind(eren) wonen 4 11
Ik voel me niet veilig 0 1
Ik wil niet graag alleen wonen 11 33

Conclusie
Geheel volgens verwachting is de constatering dat het verzorgingshuis voor de meeste respondenten een ‘gedwongen’ reden is om te verhuizen. Verder worden vaak genoemd: een plaats met geboden hulp, en een te grote woning of tuin.

8. Vergemakkelijken zelfstandig wonen
Bewoners hebben aangegeven wat voor hen het zelfstandig wonen gemakkelijk zou maken (vraag 46). Bewoners konden meerdere antwoorden aankruisen.

  Percentage Aantal
Als mijn woning eenvoudig en goedkoop kan worden aangepast,
zodat ik er ook kan blijven wonen als ouderdom met gebreken komt
52 162
Als de woonomgeving (sociaal) veiliger word (bijvoorbeeld door buurtpreventie) 6 18
Als ik thuis verzorgd kan worden 45 141
Als ik een alarm zou hebben waarmee iemand automatisch wordt gewaarschuwd
als ik bijvoorbeeld gevallen zou zijn
36 112
Als er een ruimte is waar ik met anderen de warme maaltijd kan nuttigen 8 24
Als iedere dag een warme maaltijd bij mij thuis wordt bezorgd 22 67
Als de dagelijkse boodschappen aan huis werden bezorgd 17 54
Als iemand mij naar de winkel zou brengen om de boodschappen te doen 8 26
Als iemand mijn tuin zou onderhouden en andere kleine klusjes in - en
om de woning zou kunnen doen
32 100
Als er een gemeenschappelijke ruimte in de buurt zo zijn om bijvoorbeeld koffie
te drinken, samen te handwerken, te kaarten enz.
12 36
Anders, namelijk................................................................................... 0 0

Conclusie
Meer dan de helft van de bewoners geeft aan dat men wil blijven wonen als de woning eenvoudig en goedkoop kan worden aangepast. Verder wenst een groot deel thuisverzorging en het hebben van alarmering en/of de beschikking over een klussendienst.

Advies
Al deze voorzieningen zijn vrij eenvoudig te realiseren. Met name alarmering en een klussendienst kunnen door de welzijnsorganisatie of de thuiszorg in hun aanbod worden opgenomen.

Vervolgens gaven bewoners aan waarom zij hiervan nog niet gebruik hebben gemaakt (vraag 47).

Conclusie
Opvallend is dat een groot aantal bewoners niet op de hoogte is van het bestaan van bepaalde voorzieningen. Door middel van foldermateriaal te bezorgen op de adressen waar 55-plussers wonen, kan veel aan deze onbekendheid worden verbeterd.

Leeftijdsopbouw
In onderstaande grafieken is de leeftijdsopbouw van de doelgroep, zowel de geënquêteerde als de partner, weergegeven. Een aantal is alleenstaand.

Geënquêteerden

  Percentage
< 55 jaar 1
55 - 64 jaar 26
65 - 74 jaar 36
> 75 jaar 37

Partners

  Percentage
< 55 jaar 1
55 - 64 jaar 10
65 - 74 jaar 29
> 75 jaar 31
Alleenstaand 26


Samenstelling huishoudens

  Percentage
Alleenstaand 23
Met partner 68
Met kinderen 2
Met partner en kinderen 6
Met een ander familielid 1