Verslag Presentatie Dorpsontwikkelingsvisie @ juni 2014

Bijeenkomst Dorpsontwikkelingsvisie maandag 2 juni 2014

Het Dörper Overleg organiseerde deze bijeenkomst om de dorpsontwikkelingsvisie te delen met de inwoners van Helden. Deze visie over de toekomst van Helden zal naar aanleiding van de vragen en opmerkingen van de aanwezigen worden aangescherpt en aangevuld. De definitieve dorpsontwikkelingsvisie wordt dan aan de gemeente aangeboden.

 

Introductie

Joep Verbugt praatte de avond aan elkaar. Hij begon met een hartelijk welkom aan de circa 160 aanwezigen, waarna hij een korte introductie hield, aan de hand van een heldere presentatie.

De dorpsontwikkelingsvisie heeft de veelzeggende titel ‘Sjoën, betrokken Dörp in beweging’ meegekregen. Een pakkende en passende titel, aldus Joep Verbugt. Want dat Helden sjoën is, weten we allemaal. Betrokken ook, wat onder meer blijkt uit de grote opkomst én omdat maar liefst 80% van alle Heldenaren lid is van een of meer verenigingen. En Helden is in ontwikkeling, niet alleen vanwege de ontwikkelingen die op ons af komen maar zeker ook getuige de plannen die er liggen om ons op de toekomst voor te bereiden.

 

Als eerste vertelde Peter Kurvers kort iets over de totstandkoming van de dorpsontwikkelingsvisie. In 2012 is een aantal inwoners hier al mee begonnen. Tijdens een aantal bijeenkomsten, met zo’n 25 tot 35 aanwezigen, zijn werkgroepen gevormd om over de verschillende onderwerpen te praten. Tijdens het proces is ook meegewerkt aan de structuurvisie van de gemeente, de resultaten zijn meegenomen. Aan de hand hiervan is een visie geschreven, die steeds meer vorm kreeg. Deze bijeenkomst is bedoeld om de visie te helpen verbeteren.

 

In een vermakelijk animatiefilmpje werden de zes speerpunten uitgelegd. Vervolgens werd bij elk van deze speerpunten stilgestaan. Joep Verbugt stelde vragen aan direct betrokkenen, om zo een beeld te vormen van dat wat in de visie is beschreven. De aanwezigen konden daarna over deze onderwerpen vragen stellen en opmerkingen plaatsen.

 

Samen sterker in zorg

Als eerste kwam de zorg aan bod. Onderwerpen die hierbij aan bod kwamen, zijn:

·         ontwikkeling lokale zorg

·         zorg dicht bij de burger

·         infoloket

·         pilot: samenwerken dorps- en professioneel netwerk

 

Kern van dit onderwerp is dat zorg steeds meer “onze zorg” wordt. Door veranderingen in WMO en AWBZ is het steeds belangrijker dat wij meer en meer voor elkaar zorgen.

 

Pim Janssen, lid van het Kernteam, vertelde over de opzet van het Infoloket. Dit initiatief, een soort vraagbaak over de meest uiteenlopende onderwerpen, zal op zo kort mogelijke termijn worden opgestart in MFC Kerkeböske. Het zal worden bemensd door vrijwilligers, die hiervoor een pittige opleiding zullen volgen.

Jos Keijmes vertelde over een ander initiatief, burenhulp. Dit betekent dat mensen die bij elkaar in de straat wonen elkaar hulp bieden als de nood aan de man is, bijvoorbeeld als EHBO gewenst is, of nachtelijk vervoer van of naar het ziekenhuis. De bewoners van de Blauwververstraat hebben dit gekopieerd van een naburige straat en het blijkt dat vrijwel iedere bewoner bereid is om hieraan mee te werken.

 

Peter Kurvers verteld over de pilot die in Helden zal worden uitgevoerd waarbij de opzet is dat uitgewerkt wordt hoe de vrijwilliger, de professional en de gemeente zo optimaal mogelijk kunnen samenwerken.

 

Wonen, werken, recreëren

Onderstaande onderwerpen komen bij dit speerpunt aan bod:

·         leefklimaat aantrekkelijk houden en doorontwikkelen

·         wonen conform de behoefte

·         doorstroom stimuleren     

·         lege plekken benutten

 

Koos Neijnens van Wonen Limburg vertelde dat het de uitdaging is om woningen te bouwen en aan te passen die aansluiten bij de behoefte van de inwoners, niet alleen nu maar ook in de toekomst. Om te laten zien wat mogelijk is, wordt in samenwerking met de gemeente de ‘woning van morgen’ gebouwd. Door innovatieve oplossingen kunnen mensen langer thuis blijven wonen. Verder riep hij iedereen op zich zo snel mogelijk in te schrijven, om de kansen op de (huur)woningmarkt te vergroten.

Ingrid van Enckevort van gemeente Peel en Maas liet zien welke ontwikkelingsmogelijkheden er binnen nu en pakweg 10 jaar in Helden nog zijn. De gemeente is de afgelopen periode bezig geweest met de opzet van een ruimtelijk toekomstbeeld. Dat liep dus keurig in de pas met de dorpsontwikkelingsvisie. Er moet aandacht zijn voor woningen die geschikt zijn voor ouderen. Daarvoor moeten deze op maat vanuit de vraag worden ontwikkeld. Er zijn hiervoor voldoende mogelijkheden om ze in te breiden in Helden.

·         Vraag: is het een idee om iets te ontwikkelen zoals de locatie voor demente ouderen aan de Ruijsstraat in Panningen?
Dat zou kunnen, als er een vergelijkbaar pand op een vergelijkbare locatie is en als er een partij gevonden kan worden die het wil financieren en exploiteren.

·         Vraag: er wordt vooral gesproken over woningen in de plannen Kuep en Schrames?
Het zal niet alleen over nieuwbouw moeten gaan, maar ook over het aanpassen van bestaande woningen om ze levensloopbestendig te maken

·         Vraag: het lijkt alleen maar over koopwoningen te gaan, maar niet iedereen kan dat betalen.
Als er vraag naar is, zal goed onderzocht worden of dat haalbaar is. Maar onlangs nog is gebleken dat er naar huurwoningen niet heel veel vraag is.

·         Vraag: is er ruimte voor een kangoeroewoning, een tijdelijke ruimte bij de bestaande woning zodat voor vader of moeder gezorgd kan worden?
Dat kan momenteel al in de gemeente Peel en Maas, want de regels zijn versoepeld als er sprake is van een tijdelijke situatie.

·         Vraag: kleine woningen lijken enorm populair te zijn. Komen er meer van dat soort woningen?

Gemeente en Wonen Limburg gaan graag met bewoners in overleg over de mogelijkheden. Belangrijk is dat er meer duidelijkheid komt over de “echte behoefte” die er leeft. Dit gaat ook op voor de behoefte aan woningen voor starters, ook vanavond blijkt dat er naar het gevoel van de deelnemers meer behoefte dan aanbod is.

 

Onderwijs en verenigingen

Onderwerpen bij dit speerpunt

  • ·         Diversiteit aan onderwijs
  • ·         talentontwikkeling als motor
  • ·         goede kwaliteit verenigingen behouden
  • ·         samenwerking verenigingen stimuleren

 

Dit speerpunt gaat over het waarborgen van de diversiteit van het onderwijs in Peel en Maas en het aanbod aan vrijetijdsbesteding in Helden.

Henny Driessen, directeur van BS De Pas legde uit dat Stichting Prisma een visie heeft neergelegd over hoe goed onderwijs behouden kan worden in alle kernen. Het gaat daarbij om het zien en creëren van kansen. Zo is het gebouw van De Pas inmiddels 40 jaar oud. De vraag is of onderhoud en renovatie nog interessant is? Verhuizen naar de locatie van de oude ODA-school is een van de mogelijkheden. Welke het wordt, is aan de ouders: die zijn nu aan zet.

Anneke Steijlen, directeur van SBO De Liaan vulde aan dat Stichting Prisma meerdere mogelijkheden onderzoekt. Verwacht wordt dat het aantal leerlingen in Helden de komende jaren daalt van 600 naar 500. Het is niet de bedoeling om al deze leerlingen ėėn school onder te brengen, zoals in Meijel wel het geval is.

·         Vraag: is ook gekeken naar de veiligheid van de Kloosterstraat?
Naar de verkeersveiligheid wordt natuurlijk zeer zeker gekeken, maar in eerste instantie gaat het om een goede locatie voor de school. Het is zeer wel denkbaar dat de verkeersstromen dan ook anders worden, omdat inwoners een andere keuze maken.

·         Opmerking: het is ook een optie om de toerit te verplaatsen naar de achterkant via het Kerkeböske.

Daar kan altijd naar gekeken worden.

 

Gerard Jacobs is voorzitter van gymnastiekvereniging SSS, na VV Helden de grootste vereniging. Gevraagd naar de talentonwikkeling verteld hij dat de kracht van de Heldense verenigingen ligt in het ontwikkelen van talent. Vanaf het moment dat de kinderen bij de verenigingen komen wordt aandacht besteed aan het stimuleren van de ontwikkeling van het talent. Daarbij gaat het niet alleen om het toptalent maar veel meer om de breedtesport. Door mensen vroeg bij de vereniging te betrekken ontstaat de binding voor de toekomst.

Hij vertelde ook over de samenwerking met andere verenigingen, zoals de fanfare. Dit wordt gestimuleerd door de oefenruimtes en de gymzaal in Kerkeböske en heeft al geleid tot gezamenlijke optredens. Er wordt ook nagedacht over bijvoorbeeld een gezamenlijke vertrouwenspersoon, hoewel sommige zaken vragen om een gerichte aanpak per vereniging.

·         Vraag: is er behalve voor sportieve ontwikkeling ook aandacht voor de sociale ontwikkeling? Want pesten is een groot probleem dat ook binnen verenigingen naar boven komt.
Dat klopt, daarom wordt hier aandacht voor gevraagd bij de kaderleden, zodat het met ouders bespreekbaar gemaakt kan worden als daar aanleiding voor is.

 

Kerkeboske

Hoewel het multifunctioneel centrum Kerkeböske gelegen is aan de rand van Helden, vormt het toch het kloppend hart. Onderwerpen die bij dit speerpunt aan de orde komen, zijn:

·         maximale toegankelijkheid vereniging en burger

·         sociaal ontmoetingspunt

·         verbinding met activiteiten in Helden

·         Toeristisch startpunt

 

Bestuurslid Herm Verbugt van de Stichting Gemeenschapshuis Helden legde uit dat in het Dorpscentrum Kerkböske maximaal twaalf commerciële activiteiten georganiseerd mogen worden en dat dit te weinig is. Op een begroting van ongeveer vier ton levert dat een jaarlijks verlies op van € 50.000.

Gelukkig is er een constructie gemaakt waarmee het mogelijk is om meer activiteiten te ontplooien en waarmee een financiële reserve opgebouwd kan worden. De gemeente heeft hierin meegedacht. Behoud van het Kerkeböske is een gezamenlijke verantwoordelijkheid die soms op gespannen voet staat met de belangen van de horeca, hoewel we ook samenwerken met horeca verteld Herm.

Wethouder Raf Jansen werd gevraagd wat de gemeente verder nog kan doen om Kerkeböske financieel gezond t maken. Hij antwoordde dat de mensen in Helden zelf aan de bal zijn, en dat het de kunst is om het gevoel van saamhorigheid en samen doen te stimuleren.

·         Vraag: is het misschien nog niet genoeg bekend dat Kerkeböske commercieel is, en is het een idee om dit meer bekendheid te geven?
Tot op heden was het nodig om terughoudend te zijn, ook om de relatie met de horeca niet te schaden. Kerkeböske wil niet concurreren maar aanvullend zijn op de bestaande horeca, zodat we van elkaar profiteren waar het kan.

 

Van belang is dat het Kerkeböske veel meer is dan een horecagelegenheid. Voor en door de gemeenschap wordt hier gesport, muziek gemaakt, vergadert, gekookt, dagvoorziening geleverd en optredens verzorgd zo vat Peter Kurvers samen.

 

Toeristisch Helden

Onder de noemer van dit speerpunt vallen de volgende onderwerpen:

·         toerisme als motor voor leefbaarheid

·         Heldense bossen zijn uniek

·         verbinding centrum en Heldense Bossen optimaliseren

·         ontwikkeling Helden-Oost

 

Sietse Tienkamp, directeur van camping De Heldense Bossen, stelde dat Helden en de Heldense Bossen niet zonder elkaar kunnen. Er ligt een aantal kansen en als we die pakken, kunnen toerisme en recreatie de vitaliteit en leefbaarheid stimuleren. Zo kan de sociale veiligheid enorm verbeteren als de verbindingsweg wordt aangepakt, bijvoorbeeld door verlichting aan te brengen en aan beide zijden van de weg groen weg te snoeien. Ook moet de aantrekkelijkheid verbeteren van Helden als verblijfplaats. Geraamd wordt dat toeristen van Helden jaarlijks 3 miljoen uitgeven, maar dat doen ze nog teveel in de regio en niet in Helden zelf. Ook noemde hij kort het zwembad, omdat het een stimulans voor Helden zou zijn als een nieuw zwembad op de camping de Waterloat zou kunnen vervangen.

Van belang voor Helden is dat de eigen supermarkt, detailhandel en horeca sterk gestimuleerd wordt door de aanwezigheid van zoveel toeristen in Helden. Dat versterkt de leefbaarheid in het dorp.

 

Centrum Helden

Het laatste speerpunt dat werd besproken, heeft betrekking op de onderstaande onderwerpen:

·         aantrekkelijk maken dorpskern

·         logische en aantrekkelijke verbinding tussen Molenstraat - Kaupman - Mariaplein - Kerkeböske - Heldense Bossen

·         ontwikkeling Mariaplein

 

Stephan Jansen van discotheek The Apollo, brak een lans voor de opzet van terrassen op het Mariaplein. Dat zal een aanzuigende werking hebben op toeristen die dan langer in Helden zullen verblijven. Op dit moment komen ze met hun fiets achterop de auto naar Helden, maken een fietstochtje waarna ze in Panningen op het terras een drankje doen en alleen naar Helden komen om hun auto op te halen. Als er aantrekkelijke terrassen zijn, zullen ze eerder geneigd zijn een rondje te fietsen en terug te komen naar Helden om daar uit te rusten onder het genot van een hapje en een drankje.

·         Vraag: hoe kijkt gemeente aan tegen deze plannen?
De gemeente werkt graag mee, staat in beginsel achter plannen. Maar bijvoorbeeld het luw maken van de provinciale weg is niet iets dat zomaar te regelen is. Daarom zal er een integraal plan moeten komen, op initiatief uit dorp.

·         Vraag: liggen er voor de Molenstraat plannen?
Daarvoor is nog geen concreet plan. Het lijkt wel logisch dat de ontwikkeling van de Molenstraat pas op gang zal komen als eerst het Mariaplein en de Kaupman ‘vol’ zitten.

·         Vraag: wordt er ook iets gedaan voor het stimuleren van wonen voor jongeren?
Samen bouwen kan oplossing zijn, zoals ook in Beringe is gebeurd. Verder zijn er plannen voor woonurgente woningen waar mensen tijdelijk huisvesting kunnen vinden.

 

Hoe verder

Het laatste punt van de avond was de conclusie dat het nu al verder gaat, doordat de aanwezigen de ideeën meenemen en erover nadenken en het bespreken met anderen in hun omgeving. De dorpsontwikkelingsvisie wordt nu aangevuld en aangescherpt op basis van de vragen en opmerkingen die tijdens deze bijeenkomst naar voren zijn gekomen. Deze wordt dan aangeboden aan de gemeente Peel en Maas. Die zal vervolgens bepalen wie voor een bepaald onderwerp aan zet is: de gemeente, de bewoners of beiden. Als dat bekend is, kunnen de volgende stappen gezet worden.

Ten slotte werd een oproep gedaan aan iedereen die Helden een warm hart toedraagt: meld ideeën bij het Dörper Overleg, ook als je in welke vorm dan ook een bijdrage wilt leveren aan van de speerpunten. Want zelfredzaamheid kan niet bestaan zonder eigen initiatief!

Tot slot werd er nog volop nagepraat onder het genot van een drankje. En afgaand op de geanimeerde gesprekken zijn de inwoners van Helden betrokken genoeg om in beweging te komen en van Helden een nóg sjoëner dorp te maken!